[1]
Faiz, A. et al. 2022. Tinjauan Studi Pustaka Tahapan Domain Afektif untuk Mengukur Karakter Siswa. Jurnal Basicedu. 6, 4 (May 2022), 5508–5515. DOI:https://doi.org/10.31004/basicedu.v6i4.3092.