[1]
Janawati, D.P.A. and Riantini, N.N.S. 2024. Analisis Minat Baca Siswa Kelas 6 Melalui Pojok Baca. Jurnal Basicedu. 8, 1 (Jan. 2024), 119–126. DOI:https://doi.org/10.31004/basicedu.v8i1.6975.