ZAENURI, Zaenuri; MAEMONAH, Maemonah. Strategi Mnemonic Sebagai Solusi Untuk Pengayaan Kosa Kata Pada Anak Tunarungu Di Sekolah Dasar. Jurnal Basicedu, [S. l.], v. 5, n. 4, p. 1825–1833, 2021. DOI: 10.31004/basicedu.v5i4.1038. Disponível em: https://jbasic.org/index.php/basicedu/article/view/1038. Acesso em: 15 apr. 2024.