ICHSAN, Ahmad Shofiyuddin; SAMSUDIN, Samsudin. PENANAMAN PENDIDIKAN KARAKTER ANAK DALAM STUKTUR SOSIAL KELUARGA DESA DI YOGYAKARTA. Jurnal Basicedu, [S. l.], v. 3, n. 2, p. 514–523, 2019. DOI: 10.31004/basicedu.v3i2.34. Disponível em: https://jbasic.org/index.php/basicedu/article/view/34. Acesso em: 2 mar. 2024.