Ichsan, Ahmad Shofiyuddin, and Samsudin Samsudin. 2019. “PENANAMAN PENDIDIKAN KARAKTER ANAK DALAM STUKTUR SOSIAL KELUARGA DESA DI YOGYAKARTA”. Jurnal Basicedu 3 (2):514-23. https://doi.org/10.31004/basicedu.v3i2.34.