Karmila, Desi. 2024. “Strategi Pengembangan Kurikulum PAUD Berbasis Karakter Di Taman Kanak-Kanak”. Jurnal Basicedu 8 (1):624-32. https://doi.org/10.31004/basicedu.v8i1.7041.