Ichsan, A. S. and Samsudin, S. (2019) “PENANAMAN PENDIDIKAN KARAKTER ANAK DALAM STUKTUR SOSIAL KELUARGA DESA DI YOGYAKARTA”, Jurnal Basicedu, 3(2), pp. 514–523. doi: 10.31004/basicedu.v3i2.34.