[1]
I. W. Sukoco, E. Yunita, and D. E. Juansah, “Analisis Makna Leksikal, Sinonim, dan Antonim pada Teks Laporan Hasil Pengamatan di Buku ESPS Bahasa Indonesia untuk Kelas VI di Sekolah Dasar”, basicedu, vol. 8, no. 1, pp. 510–526, Feb. 2024.