[1]
N. Fatihani, I. Iswandi, and I. Humaeroh, “Penggunaan Ice Breaking dalam Meningkatkan Motivasi Belajar Peserta Didik pada Pelajaran Tematik Kelas III Madrasah Ibtidaiyah”, basicedu, vol. 8, no. 2, pp. 1055–1067, Mar. 2024.