Ichsan, Ahmad Shofiyuddin, and Samsudin Samsudin. “PENANAMAN PENDIDIKAN KARAKTER ANAK DALAM STUKTUR SOSIAL KELUARGA DESA DI YOGYAKARTA”. Jurnal Basicedu, vol. 3, no. 2, Aug. 2019, pp. 514-23, doi:10.31004/basicedu.v3i2.34.