Bambang, Siti Enik Mukhoiyaroh, et al. “Model Project Based Learning (PjBL) Dalam Menulis Teks Eksplanasi”. Jurnal Basicedu, vol. 7, no. 1, Jan. 2023, pp. 62-70, doi:10.31004/basicedu.v7i1.4240.