Fatihani, Nur, et al. “Penggunaan Ice Breaking Dalam Meningkatkan Motivasi Belajar Peserta Didik Pada Pelajaran Tematik Kelas III Madrasah Ibtidaiyah”. Jurnal Basicedu, vol. 8, no. 2, Mar. 2024, pp. 1055-67, doi:10.31004/basicedu.v8i2.7242.